Algemene Huurvoorwaarden

Categorieën: ,

Beschrijving

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten. Huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed.
 2. Alle genoemde prijzen gelden voor een huurperiode van maximaal 3 dagen. Voor iedere daaropvolgende dag geldt een tarief van 15% van de vermelde prijs.
 3. Er kan borg worden berekend, welke vooraf dient te worden voldaan. De borg staat vermeld op de huurovereenkomst.
 4. Voor bezorgen en retourhalen worden transportkosten in rekening gebracht welke afhankelijk zijn van de afstand, laad- en lostijd.
 5. De overeengekomen prijs geldt voor de bezorging of ophalen op de begane grond, goed toegankelijk verhard terrein. Voor bezorgen en ophalen op andere plaatsen dan de begane grond , alsmede intern transport, uit- en inpakken, opbouwen en afbreken wordt aan de huurder arbeidsloon berekend.
 6. Alle goederen worden schoon en in passende verpakking afgeleverd en worden derhalve op dezelfde manier geretourneerd.
 7. Indien gehuurde goederen niet schoon worden geretourneerd, worden afwas- en/of schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen oplopen tot 20% van het totale huur bedrag.
 8. Afgeleverde goederen dienen direct na ontvangst te worden gecontroleerd op manco’s en aantal. Tellingen op ons magazijn zijn bindend. Klachten van de huurder moeten op straffe van het verval van het recht om te reclameren op de bezorgdag aan de verhuurder worden meegedeeld. Na ingebruikname verliest de huurder het recht van reclameren.
 9. Het risico op schade of waardevermindering aan of van de gehuurde goederen ligt de gehele huurperiode tot het moment dat de goederen weer in ons bezit zijn, bij de huurder.
 10. VNH Nuland is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen bij schade of letsel door het (verkeerd) gebruik van onze goederen.
 11. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verbandhoudend met de gehuurde goederen, die aan derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.
 12. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit wind/storm en de eventuele daaruit ontstane schade.
 13. De verhuurder is niet aansprakelijk, indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden. Bij de uitvoering van de opdracht behoudt de verhuurder zich het recht goederen met geringe afwijkingen te leveren.
 14. Wij behouden ons het recht voor om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitsbewijs, of een rijbewijs.
 15. Betreffende de overeengekomen levertijden kunnen wij geen enkele garanties geven, aangezien wij hiervoor afhankelijk zijn van invloeden van buitenaf welke wij niet kunnen sturen of beïnvloeden.
 16. De verhuurder behoudt zich het recht om in geval van overmacht, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.
 17. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen na dagtekening te geschieden, na deze termijn worden € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 18. Bij reservering van goederen is sprake van een huurovereenkomst. Bij annulering van deze overeenkomst binnen een tijdsbestek van minder dan 7 dagen gelden annuleringskosten van 70% van het huurbedrag exclusief BTW. Bij annuleringen minder dan 14 dagen voor de reserveringsdatum, gelden annuleringskosten van 50% van het huurbedrag exclusief BTW. Bij annuleringen minder dan 21 dagen voor de reserveringsdatum, gelden annuleringskosten van 30% van het huurbedrag exclusief BTW.
  Bij annuleringen minder dan 28 dagen gelden annuleringskosten van 20% van het huurbedrag exclusief BTW.
 19. Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van huurder af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze algemene huurvoorwaarden, indien verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 20. Mondelinge afspraken tussen partijen hebben slechts rechtskracht indien deze door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.
 21. Wij behouden ons de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en
  toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij
  aanwezige zaken, geleverd door ons, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 22. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door
  ons geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.
  Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij.