Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, lever- en betalingsvoorwaarden VNH Nuland

  Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
 • 1.1. De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst en aanbieding
  met betrekking tot de verkoop en de levering van goederen en/of diensten waarbij VNH Nuland,optreedt als verkoper.
 • 1.2. Als koper wordt aangemerkt eenieder die bij VNH Nuland goederen en/of diensten bestelt, degene op wiens naam wordt
  besteld, dan*wel degene aan wie, op verzoek van de feitelijke koper, de facturen van de betreffende levering worden gestuurd,
  alsmede degene die de factuur betaalt.
 • 1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door VNH Nuland schriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.4. Voorwaarden door kopers en andere contracterende partijen gehanteerd zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door koper
  of andere contracterende partij uitdrukkelijk verwezen.
  Artikel 2 OFFERTES EN FACTUREN

 • 2.1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend. Door schriftelijke bevestiging van de order, waaronder tevens wordt begrepen
  bevestiging middels datatransmissie, of door feitelijke uitvoering door VNH Nuland, komt een overeenkomst tot stand.
 • 2.2. Elke in een offerte, catalogus of prijslijst opgegeven prijs is een richtprijs en geen vastgestelde verkoopprijs.
 • 2.3. Indien er zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van koper/verkoper liggen en welke tot een
  prijsverhoging leiden, b.v. tengevolge van de verhoging van de fabrieksprijzen of noodzakelijke extra inspanningen van de
  verkoper, dan heeft VNH Nuland het recht het prijsverschil aan de koper door te berekenen.
 • 2.4. Verwijderingsbijdrage wordt door VNH Nuland op de in de branche gebruikelijke wijze aan de koper doorberekend. De
  koper is verplicht deze verwijderingsbijdrage bij doorverkoop in de keten op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen.
  Artikel 3 SPECIALE BESTELLINGEN

 • 3.1. Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van VNH Nuland valt.
 • 3.2. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of leveringsvoorwaarden, die schriftelijk worden overeengekomen.
 • 3.3. Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door VNH Nuland retour genomen.
  Artikel 4 LEVERING

 • 4.1. De door VNH Nuland opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn. Overschrijding leidt daarom niet tot enige
  schadevergoedingsverplichting van VNH Nuland, noch heeft de koper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder eerst
  verkoper in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen.
 • 4.2. Levering vindt in beginsel plaats waar de zaak zich ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst bevindt.
 • 4.3. Het risico van de te leveren goederen gaat over op de koper op het moment dat VNH Nuland de goederen overdraagt aan de koper,
  ongeacht het al dan niet hebben voldaan van enige betalingsplicht.
 • 4.4. Bij ontvangst van de zending dient terstond gecontroleerd te worden op eventuele transportschade. In geval van schade dient
  dit omgaand en schriftelijk bij VNH Nuland gemeld te worden. Uit deze bepaling vloeit niet voort dat VNH Nuland aansprakelijk is voor
  tijdens het transport ontstane schade.
 • 4.5. VNH Nuland is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te
  vorderen.
 • 4.6. Indien in de catalogus of in een andere door VNH Nuland verstrekte informatie bepaalde verpakkingseenheden dwingend
  staan voorgeschreven, heeft VNH Nuland het recht om bestellingen af te ronden tot de verpakkingseenheid.
 • 4.7. Bezorging van goederen zal geschieden middels door VNH Nuland te kiezen vervoer.
 • 4.8. VNH Nuland is gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van de koper (bijvoorbeeld
  verzending per expresse of per bijzonder transport) aan de koper in rekening te brengen.
 • 4.9. VNH Nuland is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden.
  Artikel 5 BETALINGEN

 • 5.1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, zonder enig recht op korting.
 • 5.2. VNH Nuland heeft het recht om van de koper zekerheid te verlangen voor de betaling van te plaatsen of reeds geplaatste order(s).
 • 5.3.Verrekening of beroep op enig opschortingsrecht is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 5.4. Indien de koper de factuur niet binnen 14 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf deze datum zal het te
  betalen bedrag met 1% rente over elke maand (of gedeelte daarvan) worden verhoogd.
 • 5.5. Gemaakte incassokosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, brengt VNH Nuland in rekening bovenop het
  factuurbedrag. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,- te verhogen met BTW.
 • 5.6. Bij betalingsachterstand van koper heeft VNH Nuland de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de
  levering ervan op te schorten.
 • 5.7. Alle vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van de koper wordt aangevraagd, deze surséance
  van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte
  daarvan verliest en overigens verhaal van de vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet
  houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarden gesteld.
  Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 6.1. Zolang koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt VNH Nuland het eigendom van de verkochte
  en/of geleverde goederen, en wel voor rekening en risico van de koper.
 • 6.2. Indien VNH Nuland van koper een goed ter bewerking onder zich heeft, is zij gerechtigd dit goed onder zich te houden tot dat al
  die vorderingen van VNH Nuland ter zake van werkzaamheden aan dit goed of die goederen en tevens alle andere vorderingen van VNH Nuland ten laste van dezelfde koper volledig zijn voldaan, tenzij koper voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • 6.3. Vervangen materialen of goederen worden eigendom van VNH Nuland zonder dat de koper enige aanspraak kan maken op
  vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  Artikel 7 KLACHTEN

 • 7.1. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan VNH Nuland te worden kenbaar gemaakt.
 • 7.2. Goederen afgehaald bij VNH Nuland dan wel bij bezorging door VNH Nuland dienen door koper bij in ontvangstname te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneembare gebreken, manco’s en dergelijke.
 • 7.3. Klachten schorten betalingsverplichtingen van koper niet op.